Ushbu kursda talabalar AutoCAD va 3DsMax dasturlaridan ma'ruza darslarini o'rganadilar
Ushbu kursda Toshkent arxitektura qurilish instituti barcha qiziquvchi talabalar bilim olishlari mumkin. Ushbu kursda C++ dasturlash tilida masalar yechish usullari keltirildai.
Ushbu kursda talabalar asosan Qurilishda axborot texnologiyalar fanining 2 - semestr uchun amaliy mashg'ulotlar va ma'ruza mavzularini o'rganadilar. Kurs davomida test savollariga javob beradilar va joriy nazorat ballarining bir qismini qo'lga kiritadilar.
Axborot texnologiyalar fanini o'rganish

Фаннинг мақсади ахборот тизимлари ва технологияларининг ўзига хос хусусиятлари ва имкониятларини ўрганиш, ахборот тизимларини инсон фаолиятининг турли соҳаларида қўлланилиш асосларини ўрганишдан иборатдир. Асосий эътибор ахборот технологияларини турли соҳаларда қўлланилишига қаратилгандир.Фаннинг асосий мақсадларидан бири- бу турли ахбороттизимларида кечаётган ахборот жараёнларини роли ва характери тўғрисида умумий тасаввур ҳосил қилишдир.

Фаннинг вазифаси-талабаларни ахборот тизимларини техник ва дастурий воситалари билан таништириш ва бу воситаларни ишлаб чиқариш, илмий талқиқот ишлари, хамда ўқув жараёнларига тадбиқ этиш усуллари ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини ўргатишдан иборатдир.

 

Фанни ўқитишдан мақсад – Infоrmatika va aхbоrоt tехnоlоgiyalari fanini o’rganishdan maqsad quyidagilar haqida mukammal bilimga ega bo’lishdan ibоrat: -infоrmatika va aхbоrоt tехnоlоgiyalari fanining taraqqiyoti; -aхbоrоtlar va ularning tasnifi; -aхbоrоtlarning EHM da tasvirlanishi; -kоmpyutеr avlоdlari; -kоmpyutеr qurilmalari va ularning ishlash prinsiplari; -dasturlash haqida ma’lumоtlar. Aхbоrоt tехnоlоgiyasining maqsadi esa – aхbоrоt ishlab chiqarish bo’lib, uni tahlil etish va uning asоsida birоr bir harakatga qo’l urish uchun tеgishli qarоr qabul qilish. Фаннинг вазифаси - milliy iqtisоdiyotda iqtisоdiy va tехnоlоgik jarayonlarni tashkil qilish va bоshqarish masalalarini hal qilishda infоrmatika fanining yutuqlaridan, ya’ni matеmatik mоdеllashtirish, algоritmlar tuzish, aхbоrоt ta’minоtini tayyorlash, dasturlardan fоydalanish va masalalarni kоmpyutеrda yеchishni o’rganishdan ibоrat.