Annayev Nuriddinning matematika fanidan elektron katalog. Ushbu katalogda Annayev Nuriddinning matematika fanidan yaratilgan silabusi, ishchi rejalari, maqolalari va boshqa o'quv jarayoniga tegishli ma'lumotlari joylashtirilgan.

Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarningtabiat, jamiyat qurilish haqidagi bilimlarini matematika yordamida tizimga solishni, tabiat va jamiyatdagi real jarayonlarni matematik modellar yordamida o'rganishni o'rgatishdan iborat. Zero, matematikaquruvchilar uchun binolarni barpo etishni,qurilish materiallarini ishlab chiqarishni tashkil etish, tahlil qilish va boshqarish uchun muhimuniversal qurol hisoblanadi.

Fanning vazifasi - matematika na faqat amaliy masalalarni yechishning qudratli vositasi va fanlarning universal tili bo'lmay, balki umum madaniyat elementi hisoblanadi.Qisqacha qilib aytganda matematika Arxitektura va qurilishda juda muhim tayanch vazifasini balaradi.


 Fanni o'qitishdan maqsad - talabalarningtabiat, jamiyat qurilish haqidagi bilimlarini matematika yordamida tizimga solishni, tabiat va jamiyatdagi real jarayonlarni matematik modellar yordamida o'rganishni o'rgatishdan iborat. Zero, matematikaquruvchilar uchun binolarni barpo etishni,qurilish materiallarini ishlab chiqarishni tashkil etish, tahlil qilish va boshqarish uchun muhimuniversal qurol hisoblanadi.

 Fanning vazifasi - matematika na faqat amaliy masalalarni yechishning qudratli vositasi va fanlarning universal tili bo'lmay, balki umum madaniyat elementi hisoblanadi.Qisqacha qilib aytganda matematika Arxitektura va qurilishda juda muhim tayanch vazifasini balaradi.


Fanni o'qitishdan maqsad - Fanni o`qitishdan maqsad - talabalarda matematik tafakkurni rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayoni, jumladan, geodezik tadqiqotlarning nazariy va amaliy masalalarini yechish bo`yicha yetarli matematik bilimga ega bo`lish, ulardan foydalana olish va ularni qo`llay bilish ko`nikma va malakalarini hosil qilishdan iborat.

Fanni o'qitishdan maqsad - Fanni o`qitishdan maqsad - talabalarda matematik tafakkurni rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayoni, jumladan, geodezik tadqiqotlarning nazariy va amaliy masalalarini yechish bo`yicha yetarli matematik bilimga ega bo`lish, ulardan foydalana olish va ularni qo`llay bilish ko`nikma va malakalarini hosil qilishdan iborat.

Fanning vazifasi - Fanning vazifasi - talabalarga matematikaning nazariy va amaliy bilimlaridan amaliyotdagi geodezik tadqiqotlarda paydo bo`ladigan masalalarini yechishda foydalana olishga o`rgatishdan iborat bo`lib, bunda talabalarga ko`p noma'lumli tenglamalarni yechish, to`g`ri chiziq, tekislik va ikkinchi tartibli chiziq hamda sirtlarning tenglamalarni tuzish va ularni kanonik shaklga keltirish, differentsiallash va integrallash qoidalarni egallash, qatorlar nazariyasini tadbiq qilish, differentsial tenglamalarni yechish, ehtimollar nazariyasi elementlaridan foydalanish bo`yicha mustahkam bilim berishdan iborat.