Чет тилининг ўқитиш мақсади келгуси мутахасисларнинг ўрганилаётган тилда сохага оид маданиятларараро, коммуникатив билим, малака ва кўникмалари мазмунини ўз ичига олган касбга лаёқатлиликни шакллантириш. Мутахассисларга Хорижий тилни  ўқитишнинг мазмуни ўқув, билиш тарбиявий ва ривожлантирувчи аспектларни ўз ичига олади. Тили ўрганилаётган мамлакат маданиятининг ўқув аспекти гапириш, тинглаб-тушуниш, ўқиш, ёзув, таржима каби нутқ фаолиятлари турлари бўйича талабаларнинг нутқ кўникмаларини шакллантиришдан иборат. Билиш аспектида талабалар тили ўрганилаётган мамлакат ва Ўзбекистоннинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий хаётидаги малумотларни ўзлаштиришдан иборат. Тарбиявий аспект. Келажак мутахасисларда ахлоқий, эстетик, мехнат, ватанпарварлик ривожлантиришдан иборат. 

Ривожлантириш аспекти. Келажакда 1) нутқ фаолияти ( фонематик эшитиш, тушуниш имконияти, ажратиш, имитация қилиш , мантиқий ифодалаш, тилни хис қилиш). 2) нутқ фаолияти билан богланган психик функциялари, (фикрлаш, хотира, диққат-этибор, тассавур қилиш, анализ, синтез ва умумлаштириш). 3) характер турлари (мехнатсеварлик, ирода, мақсадга интилиш, фаоллик). 4) Хорижий тилни ўрганиш мақсади. 5) билим олишда мустқил ишлашга тайёрликни мукаммаллаштириш.


"Инглиз тили”фанинингасосий мақсади- бўлажак мутахассисларда-мутахассислик бўйича фанлараро ўзаро боглиқлик хисобига касбга йўналтириш;

-нутқ фаолият турлари ( тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув ва таржима) ўрганилаётган матн ва тил материалига асосланган интеграл ўқитишнинг мақсади ва воситаси хисобланади:

-расмий ва норасмий мулоқат турларидан фойдаланиш:

-ўқитишдаги касбга ёналтириш тайёргарликнинг барча босқичларида нутқ материалини амалда қўллаш, яни керакли материални танлаш, услубий жихатдан ташкиллаштириш ва айнан ўқитишни ўз ичига олади.

-ўз устида ищлаш, ўз ўзини назорат қилиш ва ўз хатоларини тўгирлаш мукаммал Чет тил лаёқатини шакллантиришда асосий ўринлардан бирини эгаллайди;

-ўқитиш ва мустақил ишлашда ахборот технологиялари ва интерактив технологиялардан фойдаланиш касбий ижод,нутқ маданияти, ва ностандарт тафаккурлашни ривожлантиришдан иборатдир.

"Инглиз тили” фанининг асосий мақсади - бўлажак мутахассисларда - мутахассислик бўйича фанлараро ўзаро боғлиқлик хисобига касбга йўналтириш; фаолият турлари (тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув ва таржима) ўрганилаётган матн ва тил материалига асосланган интеграл ўқитишнинг мақсади ва воситаси хисобланади: расмий ва норасмий мулоқат турларидан фойдаланиш: ўқитишдаги касбга йўналтириш тайёргарликнинг барча босқичларида нутқ материалини амалда қўллаш, яни керакли материални танлаш, услубий жихатдан ташкиллаштириш ва айнан ўқитишни ўз ичига олади. ўз устида ищлаш, ўз ўзини назорат қилиш ва ўз хатоларини тўғирлаш мукаммал Чет тил лаёқатини шакллантиришда асосий ўринлардан бирини эгаллайди; ўқитиш ва мустақил ишлашда ахборот технологиялари ва интерактив технологиялардан фойдаланиш касбий ижод, нутқ маданияти, ва ностандарт тафаккурлашни ривожлантиришдан иборатдир.

"Инглиз тили” фанининг асосий мақсади - бўлажак мутахассисларда - мутахассислик бўйича фанлараро ўзаро боғлиқлик хисобига касбга йўналтириш; фаолият турлари (тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув ва таржима) ўрганилаётган матн ва тил материалига асосланган интеграл ўқитишнинг мақсади ва воситаси хисобланади: расмий ва норасмий мулоқат турларидан фойдаланиш: ўқитишдаги касбга йўналтириш тайёргарликнинг барча босқичларида нутқ материалини амалда қўллаш, яни керакли материални танлаш, услубий жихатдан ташкиллаштириш ва айнан ўқитишни ўз ичига олади. ўз устида ищлаш, ўз ўзини назорат қилиш ва ўз хатоларини тўғирлаш мукаммал Чет тил лаёқатини шакллантиришда асосий ўринлардан бирини эгаллайди; ўқитиш ва мустақил ишлашда ахборот технологиялари ва интерактив технологиялардан фойдаланиш касбий ижод, нутқ маданияти, ва ностандарт тафаккурлашни ривожлантиришдан иборатдир.

"Инглиз тили” фанининг асосий мақсади - бўлажак мутахассисларда - мутахассислик бўйича фанлараро ўзаро боғлиқлик хисобига касбга йўналтириш; фаолият турлари (тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув ва таржима) ўрганилаётган матн ва тил материалига асосланган интеграл ўқитишнинг мақсади ва воситаси хисобланади: расмий ва норасмий мулоқат турларидан фойдаланиш: ўқитишдаги касбга йўналтириш тайёргарликнинг барча босқичларида нутқ материалини амалда қўллаш, яни керакли материални танлаш, услубий жихатдан ташкиллаштириш ва айнан ўқитишни ўз ичига олади. ўз устида ищлаш, ўз ўзини назорат қилиш ва ўз хатоларини тўғирлаш мукаммал Чет тил лаёқатини шакллантиришда асосий ўринлардан бирини эгаллайди; ўқитиш ва мустақил ишлашда ахборот технологиялари ва интерактив технологиялардан фойдаланиш касбий ижод, нутқ маданияти, ва ностандарт тафаккурлашни ривожлантиришдан иборатдир.

"Инглиз тили” фанининг асосий мақсади - бўлажак мутахассисларда - мутахассислик бўйича фанлараро ўзаро боғлиқлик хисобига касбга йўналтириш; фаолият турлари (тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув ва таржима) ўрганилаётган матн ва тил материалига асосланган интеграл ўқитишнинг мақсади ва воситаси хисобланади: расмий ва норасмий мулоқат турларидан фойдаланиш: ўқитишдаги касбга йўналтириш тайёргарликнинг барча босқичларида нутқ материалини амалда қўллаш, яни керакли материални танлаш, услубий жихатдан ташкиллаштириш ва айнан ўқитишни ўз ичига олади. ўз устида ищлаш, ўз ўзини назорат қилиш ва ўз хатоларини тўғирлаш мукаммал Чет тил лаёқатини шакллантиришда асосий ўринлардан бирини эгаллайди; ўқитиш ва мустақил ишлашда ахборот технологиялари ва интерактив технологиялардан фойдаланиш касбий ижод, нутқ маданияти, ва ностандарт тафаккурлашни ривожлантиришдан иборатдир.

"Инглиз тили” фанининг асосий мақсади - бўлажак мутахассисларда - мутахассислик бўйича фанлараро ўзаро боғлиқлик хисобига касбга йўналтириш; фаолият турлари (тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув ва таржима) ўрганилаётган матн ва тил материалига асосланган интеграл ўқитишнинг мақсади ва воситаси хисобланади: расмий ва норасмий мулоқат турларидан фойдаланиш: ўқитишдаги касбга йўналтириш тайёргарликнинг барча босқичларида нутқ материалини амалда қўллаш, яни керакли материални танлаш, услубий жихатдан ташкиллаштириш ва айнан ўқитишни ўз ичига олади. ўз устида ищлаш, ўз ўзини назорат қилиш ва ўз хатоларини тўғирлаш мукаммал Чет тил лаёқатини шакллантиришда асосий ўринлардан бирини эгаллайди; ўқитиш ва мустақил ишлашда ахборот технологиялари ва интерактив технологиялардан фойдаланиш касбий ижод, нутқ маданияти, ва ностандарт тафаккурлашни ривожлантиришдан иборатдир.

Русский язык входит в число общеобразовательных дисциплин учебных планов всех нефилологических вузов изучается в первом и во втором семестрахЯвляясь дополнительным языком в системе получения учебной и научной информации русский язык способствует расширению необходимого объёма знаний в результате самостоятельного изучения литературы по специалшьности работы в системе Интернет анализа и обработки полученной информации что становлению прочных профессиональных знаний.

Чет тилининг ўқитиш мақсади келгуси мутахасисларнинг ўрганилаётган тилда сохага оид маданиятларараро, коммуникатив билим, малака ва кўникмалари мазмунини ўз ичига олган касбга лаёқатлиликни шакллантириш. Мутахассисларга Хорижий тилни ўқитишнинг мазмуни ўқув, билиш тарбиявий ва ривожлантирувчи аспектларни ўз ичига олади. Тили ўрганилаётган мамлакат маданиятининг ўқув аспекти гапириш, тинглаб-тушуниш, ўқиш, ёзув, таржима каби нутқ фаолиятлари турлари бўйича талабаларнинг нутқкўникмаларини шакллантиришдан иборат. Билиш аспектида талабалар тили ўрганилаётган мамлакат ва Ўзбекистоннинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий хаётидаги малумотларни ўзлаштиришдан иборат. Тарбиявий аспект. Келажак мутахасисларда ахлоқий, эстетик, мехнат, ватанпарварлик ривожлантиришдан иборат.

Ривожлантириш аспекти. Келажакда 1) нутқ фаолияти ( фонематик эшитиш, тушуниш имконияти, ажратиш, имитация қилиш , мантиқий ифодалаш, тилни хис қилиш). 2) нутқ фаолияти билан богланган психик функциялари, (фикрлаш, хотира, диққат-этибор, тассавур қилиш, анализ, синтез ва умумлаштириш). 3) характер турлари (мехнатсеварлик, ирода, мақсадга интилиш, фаоллик). 4) Хорижий тилни ўрганиш мақсади. 5) билим олишда мустақил ишлашга тайёрликни мукаммаллаштириш.